DIENSTVERLENING

Wij zijn een onafhankelijke gerechtsdeurwaardersorganisatie met een volledige incasso-, ambtelijke én een juridische afdeling.

Als openbaar ambtenaar voeren wij taken uit die bij wet aan ons toegewezen zijn. Zulke wettelijke taken zijn bijvoorbeeld: het dagvaarden van personen of bedrijven voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere zgn. executoriale titels.

Naast deze ambtelijke werkzaamheden kunnen wij u adviseren bij het opzetten van uw debiteurenbeleid, het incasseren van vorderingen, huurgeschillen, arbeidszaken, bemiddeling, taxaties & veilingen, schulden, bewindvoering en of andere juridische vraagstukken.

Folder dienstverlening Busscher Gerechtsdeurwaarders

HUURINCASSO OP MAAT

Wij zijn al jaren gespecialiseerd op het gebied van huurincasso. Als verhuurder wil u zuinig zijn op uw huurder(s) en het gehuurde. Het kan helaas voorkomen dat u desondanks er samen niet uit kunt komen. Wij zijn uitstekend in staat om u te adviseren en de juiste afweging tussen sociaal en efficiënt te maken.    Wij verzorgen het gehele traject van het versturen van een preventiebrief en/of incasso  sommatie tot het voeren van een gerechtelijke procedure en de kans op herhaling te voorkomen.  Als een ontbinding en ontruiming van het gehuurde onoverkomelijk is, dan kunnen wij onder toezicht van onze deurwaarder de woning leeg en schoon opleveren. Enkel het incasseren van geld is soms niet voldoende. Wij beschikken over een uitstekend netwerk van sociale ketenpartners, die wij kunnen inschakelen bij overlast en of andere sociale problematiek.

ONZE WERKWIJZE

Voordat we de incassoprocedure starten, stemmen we samen met u de werkwijze af. U krijgt een vast contactpersoon, wat zorgt voor een prettige samenwerking met sneller resultaat.

STAP 1

PRÉ INCASSO

In de eerste fase zullen wij proberen de vordering te innen bij uw debiteur voordat er een feitelijke incasso-procedure wordt gestart. Wij benaderen uw debiteuren met zachte hand, maar wel indringend. Wij hebben verschillende incasso-tools. U kunt bijvoorbeeld uw aanmaning extra goed laten opvallen met een sticker van ons logo, met daarop een waarschuwing. Wij adviseren u in het treffen van betalingsregelingen.

STAP 2

MINNELIJKE INCASSO

Vanaf dit punt verzorgen wij alle benodigde communicatie om uw klant te motiveren uw rekening alsnog te betalen. Wij geloven niet in gestandaardiseerde werkwijze en werken vanuit een klantgerichte benadering, waarin uw wederpartij centraal staat.

STAP 3

GERECHTELIJKE INCASSO

Als onze inspanningen of uw geschil onoverbrugbaar is, dan kunnen wij rechtsmaatregelen treffen. Onze deurwaarder roept uw wederpartij op met een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Mocht dit alsnog niet tot betaling leiden, dan brengen wij de zaak aan bij de rechtbank. Wij controleren de gegevens van uw wederpartij en vertalen in juridische termen uw kant van het verhaal. Wij zijn zeer goed in staat juridische verweren te beoordelen. U krijgt daarom eerst een procesadvies – met een prijsvoorstel.

STAP 4

BESLAGLEGGING

Na een verkregen vonnis, kunnen wij beslagleggen laten leggen op het vermogen van uw wederpartij. De mogelijkheden zijn talrijk. In sommige gevallen is er directe actie nodig en is het van belang om de verhaalsobjecten van uw vordering veilig te stellen. Vooruitlopend op een procedure laten we conservatoir beslag leggen op bijvoorbeeld de onroerende zaak, bevriezen we banktegoeden en of inkomstenbronnen.

STAP 5

VONNIS EXECUTIE

Ontruiming
Onder toezicht van onze deurwaarder, leveren wij uw woning leeg en schoon op.

Loonbeslag
Er wordt beslag gelegd op de inkomsten van uw wederpartij.

Bankbeslag
Een beslag op de tegoeden van de bank, waar u wederpartij bankiert. Het betreft een momentopname.

Alimentatiebeslag
De vervallen termijnen worden maandelijks meegenomen.

Faillissementsverzoek
Is uw wederpartij opgehouden met betalen, dan is een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank mogelijk een eenvoudig en doeltreffend middel om uw wederpartij tot betaling te krijgen.

WERKGEBIED

U kunt bij ons terecht voor kwesties van Groningen tot Maastricht. En door diverse verdragen houden onze werkzaamheden niet op bij de grens en kunnen wij ook bij internationale kwesties adviseren.

TARIEVEN

Ons uitgangspunt is dat uw wederpartij onze kosten voldoet. Voor consumenten rekenen we in de wet vastgestelde kosten. Het bedrag aan incassokosten dat u in rekening kunt brengen, is beperkt tot een percentage van de vordering. Naarmate het bedrag van de vordering hoger wordt, wordt het percentage stapsgewijs verlaagd. Ook geldt er een minimumbedrag en een maximumbedrag.  U mag niet ten nadele van uw debiteur van het onderstaande percentage en bedrag afwijken.

De verhoging voor de btw is alleen van toepassing wanneer verrekening van btw niet mogelijk is.

Zakelijke vorderingen
Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Heeft u geen specifieke afspraken gemaakt? Dan geldt de wettelijke regeling.

Ambtshandelingen
Voor ambtshandelingen, werkzaamheden specifiek aan de gerechtsdeurwaarder toebedeeld door de wetgever  zijn er vaste tarieven.  Deze tarieven worden jaarlijks aangepast in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. (Btag) Daarnaast zijn er verschillende verschotten: dat zijn bijvoorbeeld de kosten die gemaakt moeten worden voor het raadplegen van de Basisregistratie Personen. Anders gezegd gaat het om informatiekosten. Een overzicht van de tarieven en verschotten worden vermeld in onderstaande overzichten.  https://www.kbvg.nl/cms/public/files/Btag-tarieven/btag-1-januari-2020.pdf?48916ae252

Andere kosten

Om de ambtshandelingen goed uit te kunnen voeren, maakt een gerechtsdeurwaarder diverse kosten.

  • Gerechtskosten: de griffierechten die moeten worden betaald aan de rechtbank bij de start van een procedure. https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht
  • Gemachtigden salaris: salaris voor de formele gemachtigde tijdens de procedure; de gerechtsdeurwaarder of een andere derde.
  • Nasalaris: kosten voor bijvoorbeeld het bestuderen van het vonnis, het informeren van de schuldeiser en het bespreken van het executietraject, voorafgaand aan het betekenen.
  • Verschotten van derden: kosten voor het inschakelen van een derde, bijvoorbeeld voor inhuur van een slotenmaker.

Juridische advies
Advisering op het gebied van het diverse juridische vraagstukken berekenen wij op basis van uurtarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van de complexiteit, kennis en ervaring van de in te zetten medewerker,  resultaat en draagkracht.

Wij bieden u een eerste vrijblijvend en kosteloos gesprek aan.

VOORBEELDBRIEVEN

Herinneringsbrief
Aanmaningbrief
incassocalculator voor berekening hoogte van de kosten in de
sommatie-wettelijke-incassokosten

Incassostickers

Vraag via het contactformulier de Busscher Incassostickers aan. Plak deze stickers op uw openstaande facturen en verstuur ze naar uw opdrachtgever. Op deze stickers staat dat de ontvanger tot betaling moet overgaan, omdat de vordering anders uit handen wordt gegeven aan Gerechtsdeurwaarders Busscher.

ONLINE DOSSIER-INZAGE

Als opdrachtgever kunt u bij ons kosteloos toegang krijgen tot onze online dossier-inzage voor informatie over uw dossiers die bij ons in behandeling zijn.

Via deze link kunt u inloggen en de laatste status van het dossier inzien.