TARIEVEN

De kosten komen in beginsel voor rekening van de persoon of het bedrijf met de schuld. Wij bieden u een eerste vrijblijvend en kosteloos gesprek aan.

Voor consumenten rekenen we in de wet vastgestelde kosten. Het bedrag aan incassokosten dat u in rekening kunt brengen, is beperkt tot een percentage van de vordering. Naarmate het bedrag van de vordering hoger wordt, wordt het percentage stapsgewijs verlaagd. Ook geldt er een minimumbedrag en een maximumbedrag.  U mag niet ten nadele van uw debiteur van het onderstaande percentage en bedrag afwijken.

De verhoging voor de btw is alleen van toepassing wanneer verrekening van btw niet mogelijk is.

Wij kunnen deze kosten voor u incasseren.

Zakelijke vorderingen
Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Heeft u geen specifieke afspraken gemaakt? Dan geldt de wettelijke regeling.

Ambtshandelingen
Voor ambtshandelingen, werkzaamheden specifiek aan de gerechtsdeurwaarder toebedeeld door de wetgever  zijn er vaste tarieven.  Deze tarieven worden jaarlijks aangepast in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. (Btag) Daarnaast zijn er verschillende verschotten: dat zijn bijvoorbeeld de kosten die gemaakt moeten worden voor het raadplegen van de Basisregistratie Personen. Anders gezegd gaat het om informatiekosten. Een overzicht van de tarieven en verschotten worden vermeld in onderstaande overzichten.  https://www.kbvg.nl/cms/public/files/Btag-tarieven/btag-1-januari-2024.pdf?8578df1117

Andere kosten

Om de ambtshandelingen goed uit te kunnen voeren, maakt een gerechtsdeurwaarder diverse kosten.

  • Gerechtskosten: de griffierechten die moeten worden betaald aan de rechtbank bij de start van een procedure. https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht
  • Gemachtigden salaris: salaris voor de formele gemachtigde tijdens de procedure; de gerechtsdeurwaarder of een andere derde.
  • Nasalaris: kosten voor bijvoorbeeld het bestuderen van het vonnis, het informeren van de schuldeiser en het bespreken van het executietraject, voorafgaand aan het betekenen.
  • Verschotten van derden: kosten voor het inschakelen van een derde, bijvoorbeeld voor inhuur van een slotenmaker.

Juridische advies
Advisering op het gebied van het diverse juridische vraagstukken berekenen wij op basis van uurtarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van de complexiteit, kennis en ervaring van de in te zetten medewerker,  resultaat en draagkracht.