Algemene voorwaarden van Busscher Gerechtsdeurwaarders V.O.F.

A. definities en bepalingen

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Busscher: de vennootschap onder firma Busscher gerechtsdeurwaarders – Incasso, kantoorhoudende te Steenwijk,
KvK-nummer : 05067299
b) De opdrachtgever: de (rechts-)persoon die Busscher verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten, ongeacht of de (rechts-)persoon voor zichzelf doet dan wel ten behoeve van een ander.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

a) Het incasseren van vorderingen
b) Het verrichten van ambtshandelingen

Dit alles is in de ruimste zin van het woord.

3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. In het geval dat Busscher één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

4. Busscher, meer in het bijzonder één van de aan haar kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders, kan (behoudens haar ministerieplicht als bedoeld onder 2.b. hierboven) nooit tot acceptatie van incasso -en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en Busscher is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5. Busscher behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.

6. De toepasselijkheid van standaard voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever en waarnaar de opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Busscher zijn aanvaard.

7. In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van deze Algemene Voorwaarden met de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

B. Incasso

1. Indien de opdrachtgever Busscher opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt opdrachtgever Busscher in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van Busscher noodzakelijk en/of nuttig zijn.

2. Onverminderd het bepaalde in art. 11 sub b Gerechtsdeurwaarderswet jo art. 12 lid 1 van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, is Busscher gerechtigd c.q. verplicht, een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden en te betalen of reeds betaalde verschotten, welk voorschot tussentijds of bij de afwikkeling van de incasso- opdracht met de opdrachtgever kan worden verrekend. Een en ander is
geheel ter beoordeling van Busscher.

3. Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan Busscher dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel aan derden ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen en door de opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen dan wel een retournering van geleverde goederen.

4. Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van de door of namens Busscher gemaakte kosten, de rente over de buitengerechtelijke incassokosten en over de proceskosten, vervolgens in mindering op de overige rente en daarna op de hoofdsom.

5. Indien de opdrachtgever een incasso – opdracht intrekt, buiten Busscher om een betalingsregeling treft, met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incassobehandeling afziet of Busscher ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is Busscher gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.

6. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.

7. Indien door de opdrachtgever, ongeacht of deze schuldeiser of tussenpersoon is, een incasso – opdracht wordt gegeven, zonder dat daarbij specifieke opdrachten en/of aanwijzingen worden gegeven, staat het Busscher vrij om derden, onder wie een andere gerechtsdeurwaarder, een advocaat, een notaris of informatieleverancier in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtshandelingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels, het voeren van gerechtelijke procedures en/of het leveren van in formatie. De opdrachtgever is de kosten hiervan aan Busscher verschuldigd.

8. Bij reële executie berust de regie voor wat betreft de
organisatie van die executie bij Busscher.
Dit betekent dat Busscher bepaalt welke derden haar assisteren bij de werkzaamheden. In geval van ontruiming kiest Busscher de persoon van de verhuizer en de slotenmaker. De opdrachtgever machtigt Busscher om, in naam van opdrachtgever, een overeenkomst aan te gaan met de door Busscher geselecteerde verhuizers, slotenmakers en/of eventuele andere derden, wier assistentie bij de ontruiming naar het oordeel Busscher gewenst is. Hieronder kan tevens begrepen zijn de namens opdrachtgever te geven/gegeven opdracht tot opslag en/of vernietiging van roerende zaken uit hoofde van bewaarneming. Opdrachtgever heeft daardoor een rechtstreekse overeenkomst met voornoemde derden, uit hoofde waarvan hij door hen gefactureerd zal worden. De in rekening gebrachte kosten zal opdrachtgever op eerste verzoek voldoen.

C. Stuiting

Stuiting van de verjaring van vorderingen vindt alleen plaats indien dit schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.

D. Verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever dient Busscher onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak een betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweeg kan brengen.

2. De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso- opdracht door Busscher aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

3. Indien de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen, zal deze zich op verzoek van Busscher inspannen dit aantal aan te leveren op een (voor computerverwerking) geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door Busscher

4. De opdrachtgever zal alle ter incasso noodzakelijke
bescheiden aan Busscher overdragen.

5. De opdrachtgever zal na het verstrekken van incasso
– opdracht aan Busscher met betrekking tot de overgedragen vordering geen incasso – activiteiten meer ontplooien.

6. Indien en voorzover de opdrachtgever na het tijdstip
van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens, dan wel relevante informatie betreffende, debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan Busscher ter hand stellen respectievelijk doen toekomen.

E. Tarieven

1. Basisvergoeding – Dossierkosten

a) In alle zaken waarin Busscher een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in haar administratie verwerkt, is aan haar een basisvergoeding van € 45,00 verschuldigd.

b) De rente over de buitengerechtelijke incassokosten alsmede over de geliquideerde proceskosten komt Busscher toe.

2. Tarieven rolwaarneming

a) Aan Busscher is voor het aanbrengen van dagvaardingen en het optreden als rolgemachtigde verschuldigd: een tarief van € 10,00 per rolbericht, met een minimum van de helft van het toegewezen of gebruikelijke gemachtigdensalaris, in verstekzaken of afdoening voor de zitting en met een minimum van een derde van het toegewezen of gebruikelijke gemachtigden salaris in geval van een vonnis op tegenspraak. Dit alles met een maximum van € 250,00. Bij een schikking tijdens de procedure of royement van de procedure zal de helft van het gebruikelijke gemachtigden salaris worden berekend, uitgaande van de oorspronkelijke hoofdsom.
b) Voor iedere verrichting ter zake van:
o het voor bereiden van een comparitie
van partijen;
o een getuigenverhoor;
o een bezichtiging ter plaatse;
o een mondelinge toelichting;
o een verhoor op vraagpunten;
zal een bedrag van € 125,00 per uur, te
vermeerderen met reiskosten, in rekening
worden gebracht.

3. Afwikkelingskosten executoriale titels

a) Onder afwikkelingskosten worden verstaan: de kosten die Busscher aan opdrachtgever in rekening brengt voor haar werkzaamheden ter afwikkeling van zaken, nadat een dagvaarding is uitgebracht, een verzoekschrift is ingediend dan wel een executoriale titel aan haar ter afdoening ter hand is gesteld.
b) De grondslag voor de berekening van afwikkelingskosten is het totaal van de ontvangen gelden onder aftrek van de aan Busscher verschuldigde kosten, ongeacht aan wie de betaling heeft plaatsgevonden.
c) De afwikkelingskosten bedragen 5 % met een minimum van € 45,00 voor zaken met een geldelijk belang tot € 1000,00 en een minimum van € 75,00 voor zaken met een geldelijk belang van € 1000,00 of meer.

4. Ambtelijke tarieven

a) Onder ambtelijke werkzaamheden worden verstaan de werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet van 26 januari 2001.
b) Busscher brengt aan haar opdrachtgevers voor het verrichten van ambtelijke werkzaamheden de tarieven in rekening zoals omschreven in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag).
c) Voor opdrachten die met onverwijlde spoed, d.w.z. binnen 24 uur na ontvangst van de opdracht, moeten worden uitgevoerd, wordt het toepasselijke tarief verhoogd met het uurtarief ad. € 125,00 per uur.
d) Voor opdrachten die buiten kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur) dienen te worden uitgevoerd, wordt het toepasselijke tarief verhoogd met het uurtarief ad € 125,00 per uur.
e) Voor kopieer – en printwerkzaamheden die, per opdracht, het aantal van 25 kopieën te boven gaan, wordt per aanvullende kopie € 0,05 in rekening gebracht.

5. Algemeen

a) Alle hierboven genoemde tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
b) Busscher is gerechtigd haar niet- ambtelijke tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de opdrachtgever gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen, hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.
c) De opdrachtgever komt geen (tussentijds) recht van beëindiging toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel dan wel regelgeving vanuit de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

F. Afrekening

1. Teneinde te voorkomen dat na een eventueel faillissement van de opdrachtgever diens volledige saldo van de ontvangsten op de kwaliteitsrekening van Busscher aan de curator dient te worden afgedragen, geldt dat de opdrachtgever aan Busscher onherroepelijk volmacht heeft verleend om alle aan Busscher toekomende bedragen, ter zake van verdiensten, kosten en verschotten (alsmede de eventuele BTW daarover), zowel opeisbaar als niet- opeisbaar, te verrekenen met de in de zaken van de opdrachtgever geïncasseerde gelden, zowel voor als na datum faillissement. Een expliciete verrekening verklaring door Busscher is hiervoor niet noodzakelijk, dan wel wordt geacht steeds voor verrekening te hebben plaatsgevonden. De boeken van Busscher gelden als basis voor de uitsplitsing van gelden op de kwaliteitsrekening en vormen dwingend bewijs.
De volgens de administratie van Busscher, in elke zaak van opdrachtgever geboekte dan wel gemaakte verdiensten, kosten en verschotten (alsmede de eventuele BTW daarover), gelden als het aan Busscher toekomende uitgesplitste deel van de gelden, die in elke afzonderlijke zaak van de opdrachtgever ontvangen zijn en op de kwaliteitsrekening staan. De periodiek aan opdrachtgever toegezonden stand van zaken – overzichten en/of de beschikbaarstelling van deze gegevens via de web portal van Busscher of anderszins, gelden als verklaringen van verrekening van verdiensten, kosten en verschotten (alsmede de eventuele BTW daarover), met op de kwaliteitsrekening ontvangen gelden. Tussen partijen geldt dat vanaf opdrachtverlening deze gegevens voor de opdrachtgever beschikbaar zijn geweest via de web portal of anderszins. De opdrachtgever is onherroepelijk akkoord met overboeking van de aldus afgesplitste gelden naar de kantoorrekening van Busscher. De opdrachtgever en/of zijn curator zijn niet gerechtigd het volledige saldo van de kwaliteitsrekening op te eisen. Slechts het, na overboeking van de door Busscher geboekte verdiensten, kosten en verschotten (alsmede de eventuele BTW daarover) naar haar kantoorrekening, resterende saldo dient door Busscher afgedragen te worden.

2. Busscher zal maandelijks tussentijds op portefeuille niveau de door haar ontvangen gelden aan de opdrachtgever afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan Busscher toekomende, zulks met een minimum van € 500,00 ter
zake van de aanspraak van de opdrachtgever. Alle aan
opdrachtgever toekomende gelden zullen worden overgemaakt op één bankrekeningnummer.

G. Aansprakelijkheid

1. Busscher heeft met betrekking tot het uitvoeren van haar dienstverlening uitsluitend een inspanningsverplichting. De diensten worden naar beste weten en kunnen verricht. Busscher geeft geen enkele garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Busscher is dan ook nooit aansprakelijk voor een bepaald incassoresultaat.

2. Het uitvoeren van de werkzaamheden geschiedt voor
rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de legitimiteit van de overgedragen vorderingen/dossiers.

3. Busscher is, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet en/of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

4. In geval van overmacht Busscher niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Busscher onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert

5. In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het
bedrijf van Busscher of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft Busscher – naar haar keuze
– het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Busscher in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

6. Busscher respectievelijk de aan haar verbonden gerechtsdeurwaarder(s) is/zijn, onverminderd het in dit artikel bepaalde, nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som ter zake van vermogensschade van haar beroepsaansprakelijkheids-verzekering.

7. Busscher voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en is niet aansprakelijk voor de gevolgen in en buiten rechte van
niet gerechtvaardigde vorderingen, die aan haar ter incasso zijn overgedragen. Ook is Busscher niet aansprakelijk voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter
incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor Busscher.

8. De opdrachtgever vrijwaart Busscher en stelt haar schadeloos ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in bewerking nemen en incasseren van door de opdrachtgever verstrekte vorderingen.

H. Betaling

1. Betaling van de door Busscher gefactureerde
bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

3. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Busscher het recht een rente in rekening te brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag van algehele voldoening.

4. Zodra opdrachtgever in verzuim is met betaling van de vordering is hij 15% incassokosten (excl. BTW) verschuldigd, berekend over het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 (excl. BTW). Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, zijn de tarieven als bepaald bij Algemene Maatregel van Bestuur (“Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”), van toepassing.

5. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Busscher verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke- en executiekosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Busscher verschuldigde rente en strekt ten slotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.

6. Busscher is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft.

I. Slotbepalingen

1. Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden draagt Busscher de aan haar door of zijdens opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken wederom aan de opdrachtgever over. Busscher heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat de opdrachtgever aal al zijn/haar verplichtingen jegens Busscher, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.

2. Op alle geschillen tussen partijen is het Nederlands
recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

Steenwijk, januari 2022